REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez:

Łukasz Gliszczyński;

Trener Personalny Łukasz Gliszczyński;

NIP: 894-285-40-60

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel.: +48 790 584 867, e-mail : kontakt@sklepgreecebynati.pl.

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklepgreecebynati.pl/.

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklepgreecebynati.pl/.

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy,

Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.

§1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

§2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

 1. Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://sklepgreecebynati.pl/.
 2. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem https://sklepgreecebynati.pl/ . Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo.
 5. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 6. Dla zamówień fizycznych, oświadczenie ofertowe wysyłane elektronicznie na adres Kupującego stanowi akceptację oferty Sprzedawcy, co równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. W przypadku zamówień obejmujących zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów o określonym charakterze związanych z przedmiotem zamówienia.
 8. Zakupiony przez Kupującego produkt cyfrowy jest dostępny bezpośrednio na stronie zakupu. Dodatkowo, Kupujący może otrzymać wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, umożliwiającym dostęp do zakupionego produktu.
 9. Wysłanie wiadomości, jak opisano powyżej, oznacza pełne dostarczenie treści cyfrowej, której dotyczy zamówienie.
 10. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub Kuriera zamówionych produktów.

PRODUKTY CYFROWE

 1. Charakterystyka Produktu Cyfrowego:
  1. Produkt cyfrowy odnosi się do treści cyfrowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. W ramach umowy zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci nabywanego produktu.
 2. Dostarczenie Produktu Cyfrowego:
  1. Zakupiony przez Kupującego produkt cyfrowy jest dostępny bezpośrednio na stronie zakupu. Dodatkowo, Kupujący może otrzymać wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, umożliwiającym dostęp do zakupionego produktu.
  2. Wysłanie wiadomości, jak opisano powyżej, oznacza pełne dostarczenie treści cyfrowej, której dotyczy zamówienie.
  3. Termin Dostawy Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu podano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 3. Pomoc Techniczna i Ograniczenia:
  1. Sprzedawca nie świadczy dodatkowej pomocy technicznej dla Kupującego przy korzystaniu z produktu cyfrowego.
  2. Zabrania się Kupującemu udostępniania produktu cyfrowego lub danych związanych z jego kontem innym podmiotom.
 4. Ograniczenia w Wykorzystaniu Zakupionego Produktu:
  1. Zakupiony produkt cyfrowy jest przeznaczony do wyłącznie osobistego użytku Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Kupujący nie może odsprzedawać, dystrybuować lub prowadzić sprzedaży handlowej zakupionego produktu.

Warunki Licencyjne dla Zakupionych Produktów

a) Kupujący ma obowiązek przestrzegać warunków niniejszej licencji.

b) Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

c) Zabrania się Kupującemu udostępniania produktów lub danych związanych z kontem innym podmiotom.

d) Zakupiony produkt nie może być odsprzedawany ani dystrybuowany w celach handlowych.

Ograniczenia Licencji. 

Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do: 

a) trwałego lub czasowego kopiowania produktu w całości lub części w celach innych niż własne użytkowanie, 

b) wprowadzania jakichkolwiek zmian w produkcie, zarówno w częściach, jak i w całości, 

c) odpłatnego rozpowszechniania produktu za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, 

d) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie.

§3 Zamówienia w trybie pre-order

 1. W stosunku do wybranych towarów Sprzedawca może umożliwić złożenie zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży). Opcja zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedawcę towarów, które nie są obecnie dostępne w ofercie, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 40 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego towaru.
 2. Towary dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar będzie dostępny.
 3. Zamówienia pre-order realizowane są z odroczonym terminem wysyłki, do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedawcy. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
 4. Na 2 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie, Sprzedawca przypomni Kupującemu o złożonym zamówieniu w formie e-mail.
 5. W przypadku, jeśli zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy zamówienie ma ulec podziałowi na dwa zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w momencie kiedy, nie zostanie zebrana minimalna ilość zamówień w przedsprzedaży niezbędna do rozpoczęcia produkcji produktu objętego przedsprzedażą. W takim wypadku, sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną poinformować o zaistniałej sytuacji nie później jak do ostatniego dnia trwania Przedsprzedaży.. Klient otrzyma zwrot środków jakie przelał za zamówiony produkt na konto jakie wskaże na prośbę Sprzedającego.
 7. Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

§4 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy 24;

b) Przelew bankowy.

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§5 Procedura Reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepgreecebynati.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 4. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 6. Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 2. Konsument kupując e-Book traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli otrzymał go przed upływem terminu do odstąpienia. Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (ustawa o prawach konsumenta). Konsument akceptując Regulamin sklepu “sklepgreecebynati.pl” wyraża na to zgodę.

§7 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies.

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

 • Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
 • Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
 • Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.
 • Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§8 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: +48 790 584 867;

b) email: kontakt@sklepgreecebynati.pl;

c) pisemnie na adres: ul. Nowodworska 79/15, 54-440 Wrocław. Wszyscy Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2023 r.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b) mediację;

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej +48 790 584 867.

Shopping Cart
Scroll to Top